In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtnemer: Younique Interieur advies is gevestigd aan Kaatsbaan 21A, 3601 EA in Maarssen en is als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84090375, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: De wederpartij die een opdracht tot interieuradvies/ontwerp en projectbegeleiding aan Younique Interieur verstrekt of wenst te verstrekken.

Algemene bepalingen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer en op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Younique Interieur biedt interieurontwerp, advies en projectbegeleiding op maat. Younique Interieur richt zich op persoonlijke aandacht, unieke ontwerpen en totaalrealisaties.
 • Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle diensten van Younique Interieur. Eventueel andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht. De opdrachtgever heeft de keuze tussen het accepteren van de algemene voorwaarden van Younique Interieur en het niet aangaan van de Overeenkomst.
 • Deze algemene voorwaarden gelden ook voor de correctierondes, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
 • Younique Interieur mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Uiteraard ontvangt de opdrachtgever vooraf schriftelijk bericht. Als de wijziging ervoor zorgt dat de afspraken tussen partijen wezenlijk veranderen, heb je het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Wanneer er akkoord wordt gegeven op een dienst bij Younique Interieur, zal Younique Interieur ervan uitgaan dat je bekend en akkoord bent met deze algemene voorwaarden.

Aanbod

 • De Opdrachtnemer doet telkens een aanbod in de vorm van een persoonlijke offerte op maat, waarin de werkzaamheden en tarieven in beschreven staan.
 • Elk aanbod heeft een geldigheidsdatum van veertien (14) dagen, tenzij anders vermeld is.
 • Alle genoemde tarieven op mijn website zijn voor particuliere klanten inclusief btw. Voor zakelijke klanten zijn de tarieven exclusief btw. Tarieven zijn exclusief extra kosten zoals reis-, parkeer- en verblijfskosten. De hoogte van extra kosten wordt indien mogelijk van tevoren gecommuniceerd.
 • De inhoud van de opdracht bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod zijn omschreven.
 • Op het aanbod dient schriftelijk akkoord te worden gegeven.
 • Mondelinge afspraken zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Younique Interieur zijn bevestigd.
 • Younique Interieur kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerte prijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Younique Interieur is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen, druk en / of typefouten op de website en social media kanalen van Younique Interieur.

Definities

Uitvoering van de overeenkomst

 • Younique Interieur doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en zal streven naar een voor jou bruikbaar resultaat dat zoveel mogelijk overeenkomt met de door jou kenbaar gemaakte wensen. Echter kan Younique Interieur niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallend resultaat of wat niet volledig voldoet aan je wensen. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer de opdrachtgever besluit het advies of ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
 • Younique Interieur betrekt je in het gehele proces. Je levert gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Als opdrachtgever blijf je dus ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerpster gegeven advies.
 • Younique Interieur mag voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden betrekken.
 • Younique Interieur is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
 • De aanschaf van meubels, accessoires en bouwmaterialen is uitdrukkelijk niet bij de prijs inbegrepen.
 • Indien de opdrachtgever kiest voor projectbegeleiding, is de Younique Interieur, tenzij anders vermeld, uitdrukkelijk slechts een tussenpersoon, waarbij zij niet namens opdrachtgever overeenkomsten met derden zal sluiten. Tenzij anders vermeld is bestaat de projectbegeleiding uit het adviseren, aandragen van vakmensen en leveranciers, opvragen van offertes, communicatie tussen de uitvoerders en zorgeloos laten verlopen van de oplevering.
 • Younique Interieur is geen architect of bouwkundige en adviseert daarom nooit over technische en bouwkundige uitvoeringen.
 • Ontwerpen, tekeningen, interieurplannen, projectplannen en sfeerimpressies blijven ten alle tijde eigendom van Younique Interieur. Opdrachtgever mag deze werken niet delen met derden zonder toestemming te vragen aan Younique Interieur.

Opschorting en annulering

 • De opdracht kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.
 • Mocht de opdracht tussentijds worden beëindigd door de opdrachtgever dan dient de opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden, gemaakte uren en gemaakte kosten van Younique Interieur te vergoeden. Onder de werkzaamheden vallen ook een hoop voorbereidingen die niet direct zichtbaar zijn voor de opdrachtgever.
 • Wanneer de opdrachtgever de opdracht annuleert voordat Younique Interieur van start is gegaan, maar na het overmaken van de aanbetaling, is dit niet restitueerbaar. De aanbetaling bedraagt 50% van het factuurbedrag. Younique Interieur heeft dan recht op 50% van het factuurbedrag.
 • Voor zakelijke klanten gelden afwijkende bepalingen. Wanneer een zakelijke opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt, dient de zakelijke opdrachtgever het gehele offerte bedrag te betalen.

Betaling

 • Younique Interieur heeft recht op vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgelegd bedrag. Younique Interieur en opdrachtgever maken afspraken over de vergoeding van eventueel bijkomende kosten zoals, reiskosten, parkeer-en verblijfkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum o.v.v. het factuurnummer.
 • Alle genoemde tarieven op mijn website zijn voor particuliere klanten inclusief btw. Voor zakelijke klanten zijn de tarieven exclusief btw. Tarieven zijn exclusief extra kosten zoals reis-, parkeer- en verblijfskosten. De hoogte van extra kosten wordt indien mogelijk van tevoren gecommuniceerd.
 • Binnen een straal van 20km van Maarssen worden er geen reiskosten berekend.
 • De betaling van de opdracht wordt in twee termijnen gefactureerd. Voordat de opdracht begint vraagt Younique Interieur een niet-restitueerbare aanbetaling van 50%.
 • Na het afronden van de opdracht betaal je het resterende bedrag, voordat we aangeleverde bestanden / werk doorsturen. Dit is een restantbetaling van 50% van het factuurbedrag.

Klachten

 • Klachten die direct verband houden met de uitgevoerde diensten van Younique Interieur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten schriftelijk vermeld te worden.
 • Younique Interieur zal binnen 10 dagen op de klacht reageren en waar mogelijk een oplossing bieden.
 • Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Diversen

 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.youniqueinterieur.nl
 • De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01-09-2023 en uitsluitend van toepassing op de opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
 • De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Younique Interieur altijd meegestuurd bij de offerte/opdrachtbevestiging.
 • De opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te geven op de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden